بقیه

این روز ها که مثل همه هستم نه دیگری. کف را فرش می کنم. کابینت را پر. لوله را باز. یخچال راروشن و لحاف را پهن. این روز ها اجاق روشن می شود و چایی دم. صبح ها از آدم کمتر می شود و از خواب بسیار. در دسترس پرنده و پرده ام وچراغم برای غیر از این خاموش. سلام آرامش.

پاییز 2 آبان 97

/ 0 نظر / 109 بازدید