بودن یا نبودن

 چرا یادم رفته بود اینجا دعوتی است برای خواندن چند خط.

  

یک -  بیشعوری  http://www.irpdf.com/book-8180.html

تبصره  ××× مهم نیست چقدر خوانده ایم ، دیده ایم ، شنیده ایم. اگر این را هنوز درباره خودمان ندانسته باشیم که بی شعوریم.

  

 

دو- پرده آهنین  https://tavaana.org/sites/default/files/Iron_Curtain_Ebook.pdf 

  نکته*** جهان در تسلط بیشعوران

/ 0 نظر / 4 بازدید