نگاره ی خالی ِ "ندا"

 

شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی
جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی
کوچ کرده دسته دسته آشنایان ، عندلیبان

باغ خالی باغچه خالی شاخه خالی لانه خالی

وای از دنیا که یار از یار می ترسد
غنچه های تشنه از گلزار می ترسد
عاشق از آوازه ی دیدار می ترسد                                                        

 حنجر خنیاگران از دار  می ترسد

شهسوار از جاده ی هموار می ترسد
این طبیب از دیدن بیمار می ترسد (+)

سازها بشکست و درد شاعرانه از حد گذشت
سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت
آشنا نا آشنا شد تاول گفتن بلا شد
گریه کردم ناله کردم
حلقه بر هر در زدم
سنگ سنگ کلبه ی ویرانه بر سر زدم
آب از آبی نجنبید خفته در خوابی نجنبید

شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی
جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی

وای از دنیا که یار از یار می ترسد
غنچه های تشنه از گلزار می ترسند
عاشق از آوازه ی دیدار می ترسد

پنجه‌ی خنیاگران از تار می‌ترسد.

شه سوار از جاده ی هموار می ترسد
این طبیب از دیدن بیمار می ترسد

چشمه ها خشکید و دریا خستگی را دم گرفت
آسمان افسانه ی ما را به دست کم گرفت
جام ها جوشی ندارند عشق آغوشی ندارد
بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد
 (+)

 
شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی
جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی
کوچ کرده دسته دسته آشنایان عندلیبان

باغ خالی باغچه خالی شاخه خالی لانه خالی
بازا تا کاروان رفته باز آید  (+)
بازا تا دلبران ناز ناز آید
بازا تا مطرب و آهنگ و ساز آید
پا گل افشانانم نگار دلنواز آید
بازا تا بر در حافظ سر اندازیم
گل به افشانیم و می در ساغز اندازیم

 

خواننده : نگاره خالوا (بانوی تاجیک)  ترانه: شهر خالی

http://www.mediafire.com/?qqydh54j5yi

 http://www.youtube.com/watch?v=YKdaM-Ffu_E

/ 0 نظر / 79 بازدید