پهلوی سابق   

 

 

  گاهی چه پر اهمیت می شود جمع این سالهایی که تک تک به بیهودگی گذشت.

دختر مگر قرار نیست روی همان سکوی سیمانی آفتاب ظهر ، با پیراهن چین دار و موهای باز تا روی شانه، و کفشی که آخرین روز های زرشکی بودن را به رنگ قهوه ای می سپرد ، هم دیگر را ملاقات کنیم. نمی بینی جمع تمام این روز های تلنبار ، هیچوقت از هفت سالگی ام ، از تو ، نمی گذرد.

   

   

   

 

لینک
۱۳۸٧/٦/٢٦ - ثا.بتی