فرار   

 

جذام بودیم.کدام زخم و کدام گوشت ، نمی دانم.

اما، اینکه اینجا، دراتاقم قرنطینه نشسته ، حفره ای عمیق در سینه دارد.

 

   

لینک
۱۳۸٧/٤/٢٦ - ثا.بتی