گزارش   

                                                               
                                            " بسمه تعالی  "                 تاریخ: 16/10/86
 

موضوع : گزارش عملکرد
به:  جناب آقای رئیس محترم اداره ی ...                نازنین از بس کار کرده بی تفریح و علاقه ، تبدیل شده به یک دختر بچه ی خسته. صفحه همینطور سفید مانده جلویش که بالایش نوشته جناب رئیس محترم ادا....           نازنین از بس کار کرده بدون تفریح و علاقه تبدیل شده به یک دختر بچه ی خسته. سفید که چهار گوش ِ خسته اش می کند ، در می گذارد و پنجره و دود کش و پرده ، می شود یک خانه.  

                                                     نقاشی یک خانه

                                               
         دودکش اش سیاه می کند جنابِ جناب آقای رئیس و خط های نوک شیروانی رسیده به  تعالی و نازنین خسته شده از بس کلمه نوشته و اول اش گذاشته
 "با احترام به استحضار می رساند عطف به درخواست شماره ../../ 1191120"
و رئیس خط زده و با احترام را احتراما" نوشته و استحضار را کرده  به اطلاع می رساند و گزارش را برگردانده به نازنین که خسته شده از بس قصه اش نیمه کاره مانده و کار کرده بدون تفریح و علاقه و گندم نداده به مرغ اش که از خستگی او گرسنه مانده توی باغچه نشسته چمپاتمه.      

                                                    نقاشی مرغ تپل  

                                     
          از بس خورده گندم و سبزه ، تخم نکرده مرغ اش شده یک کوه گوشت و رئیس که امضا ء کرده زیر گزارش نازنین خسته ، برگشته به اتاق اش روی جیر جیر تختش و شده یک دختر بچه این نازنین خیلی خسته .


                                                           نازنین


                                                                             
          خواب اش برده این نازنین دختر بچه ی خیلی خسته ، که فردا باز هم تعالی می شود همسایه ی " بسمه "  و رئیس محترم ، کنار اداره ی ....  

 


 
* متاسفانه نسخه دستنویس شامل خطوط و نقاشی هایی است که متن تایپی فاقد آن است.

لینک
۱۳۸٦/۱٢/۱٠ - ثا.بتی