یک هفته   

تکرارش را دوست دارم.  آواز، آب، سفر، کلمه. از زمین می روم با پرواز برمی گردم.

نوشتم تا بدانی دفترم، همراهمی گرچه دور از از منی.

لینک
۱۳٩۳/٤/۱ - ثا.بتی