رفیقان یک به یک   

  

      "روحش شاد " کمترین کلمه ی غمگینی است که بعد از بغض و سکوتی طولانی بدرقه ی راه انسان هایی می شود که روز به روز زندگی شان را در جستجوی پر زدن در هوای آبی ، چشم خیره دوختند به سقف کوتاه و کدر سلول های سیمانی.

لینک
۱۳٩٠/۳/۱۱ - ثا.بتی