بلنک   

   من ، من آن خوابی می خواهم که شب نخواهد. رازی که کلید ، راهی که تمام ، آرامشی که گفتن ، خوشبختی که نشان دادن ، عشقی که تو.

لینک
۱۳٩٠/۱/٢٩ - ثا.بتی