دوستت دارم   

هیچ اتفاقی مهم تر از همدستی آسمان و زمین نیست. برای ساکت کردن شب. سفید کردن خاک. برای ترک خوردن پوست گندم دیم.

لینک
۱۳۸٩/۱٠/٢٦ - ثا.بتی