لالايی مريم   

               

                      

                                    ( لالایی )              

  

  

بعد درد آنقدر میان دودستم خالی بود که لالا ای یم بخوابم برد

بعد خواب، آنقدر خوابم برد که میان دودستم تا صبح قلم می مکید

بعد مکیدن آنقدر می آشفت که قنداقه اش سیاه می شد

     

    

         

     

و چقدر هر صبح میان دو دستم به آب دادم و

ردیف همیشه فرعون های ایستاده

پر کردند خالی دستانشان با میان دو دستم

و آب که می آورد سبدی خالی بر من پر می شدم از درد

    

     

     

    

و بعد درد آنقدر میان دو دستم خالی بود که لالا ای......

   

    

                           (  مریم   )

   

    

دخترم مریمم می کند

در سبدی از رود گرفتمش

به زیر چشمهایم شیره سیب می خورانمش

 

صفا می کنیم ، مروه می رقصیم

چشمه چشم می کنیم

هجر هاجر می دویم

     

      

     

 پولهایم به جیب مردی میریزم

 بنویسد در شناسنامه اش  ، محمد

نام دخترم   حوا  ست

      

لینک
۱۳۸٥/۱٠/۳ - ثا.بتی