عصر سازنده گی اصلاحات مهرورزانه ی اصولگرایانه ی با بصیرت   

 

       خاک که بر سرمان کرده بودند. آب هم روی اش ریختند که به میمنت و مبارکی گِل بگیرند برود پی کارش.

لینک
۱۳۸٩/٩/۱٧ - ثا.بتی