دور زده ام   

امروز ، 

 فردای بیست و چهارم از روزی است که  نوشته بودی:   I talk to you soon." "

خواندنم که تمام شد ، برای بار اول ، پایین سفید خالی صفحه نوشتم

فردا 1- فرد ا 2- فردا3 – فردا 4 – فردا  5- -فردا 6 - فردا 7- فردا 8- فردا 9 

فردا 10- فردا 11- فردا 12- فردا 13 –فردا 14 – فردا 15 – فردا 16 – فردا 17 -   

 فردا 18- فردا 19 – فردا 20 – هیچوقت

 

با خواندن صدم ، خط کشیدم روی فردا ۱ 

 تا هزار که  رسید خواندنم  ، فردا 10 پاک شد ه بود 

نمی دانم به چند خواندن رسیدم 

 بیست و سه هم سیاه شده بود

وحالا 

«هیچوقت» که هیچوقت  تا بعد فردا 20 نرفته بود  ، رفته

نماند سر جای همیشه ، جلو میرود تا هرچه خالی باشد صفحه

 وقتی که باورش نمی شود  هنوز  « فردا هیچوقت ».

 

حییم  بالای گوشه سمت راست صفحه اش باد می خورد      soo... 

 که زیرش کنارsoon    نوشته  «بزودی »  

 دهخدا را  هم باز کرده ام ،  بزودی می شود یک  « وقت زود »                                            

   معین می گوید بزودی یعنی عنقریب                                                   

  کمبریج می گوید :   SOON: in or within a short time , quicly

Smart thesaurus   اش  هم  می گوید :Anon = soon or in the near futureََََ

  می خواهم ضد ش را هم بدانم ، سوراخ می شود  تن late  

  

و امروز حالا  ،

فردای روز بیست چهارم گذشته از  soon   

 انگشتهای دست راست و چپ و پای هر دو طرفم شده تمام 

دور زده ام  از  انگشت  اول و گذشته ام  از ring  و باز رسیده ام  به انگشت نشانه .

 نیستی تو که   باز روبرویم 

و  هیچ سیاهی از تو ، خط خط نکرده صفحه سفیدم.

پاره کرده ام  " هیچوقت "  از دهخدا ، معین و فرهنگ معاصر

اکسفورد به پشت تخت افتاده    

 و انگشت شصت ام  به فاصله ی زیاد کنار تن  " فردا هیچوقت " منتظر نشسته

 

زمستان ۸۴- ثابتی ( این نوشته شعر نیست )

 

 

لینک
۱۳۸٥/٩/۸ - ثا.بتی