درد اینست که او نمی داند :: ۱۳٩٦/٥/۳
حامد همایون همایو همای هما هم ه :: ۱۳٩٦/٤/۱٤
نیست و نیست و نیست :: ۱۳٩٦/۳/۱۱
تیک سکوت :: ۱۳٩٦/٢/٢۸
آنها دیوانه اند :: ۱۳٩٦/۱/۳
آن طرف تر کلاغ :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٥
غار :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٢
زرشک پلو با عشق :: ۱۳٩٥/۸/۱٦
بمیر عزیزم. :: ۱۳٩٥/٤/٢۱
زوال :: ۱۳٩٥/۳/٢٢
یک ، دو ، سه :: ۱۳٩٥/۱/۳
ترسوهای از یاد نرفتنی :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۸
جدایی نمی دانم :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
با من بیا :: ۱۳٩٤/٩/٢٩
بار :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
چه بی اثر می خندم :: ۱۳٩٤/٧/٩
کوچه :: ۱۳٩٤/٦/٤
رستاخیز :: ۱۳٩٤/٤/٤
جمعه :: ۱۳٩٤/٢/٧
چاه :: ۱۳٩٤/۱/٢۳
خود خود نوروزم :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٥
صدا :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٠
دنیای سوم :: ۱۳٩۳/۸/٢٩
یک هفته :: ۱۳٩۳/٤/۱
دنیا همان یک لحظه بود * :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
شکوه حنجره :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
چه خوب که سابق شد :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
بعضی ها درختند :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
فروردینی که نیست :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
چینی یونیورس :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
قحطی دیروز :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
نرو ، بمان :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
هیس !! :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
تفلون :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
مهری ماه :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
خانم نادری :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
شب عاشقی :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
دلم می خواهد :: ۱۳٩۱/٦/٢٦
باغچه :: ۱۳٩۱/٦/۸
Bittersweet memories :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
ای شرقی غمگین ، نذار خاموشی جون بگیره :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
خرید جهادی :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
روز های بی بَد :: ۱۳٩۱/٥/٩
سوت :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
"بله رسم روزگار چنین است" :: ۱۳٩۱/٤/۱٦
لاک پشت :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
غور غور شیر :: ۱۳٩۱/۳/٢٩
نگاره ی خالی ِ "ندا" :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
بوی گل گندم تو رو × :: ۱۳٩۱/۳/۱٤
بوی "شیوا" ی نوشتن :: ۱۳٩۱/۳/۱٤
جوراب :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
یک لنگه کفش برای پای راستم :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
ما ما مُجسمانه ... :: ۱۳٩۱/٢/٧
کرگدن :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
April Is The Cruellest Month :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
جدا جدا و اینهمه گره خورده :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
روز های نوساز :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
شه ر زاد :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
مستقیم تا تقاطع :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
سال ، امسال دوست داشتنی :: ۱۳٩٠/٩/٥
کجایی قصه :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
یای آخر :: ۱۳٩٠/٧/٢٩
بعد از خواب عصر صدایم کن :: ۱۳٩٠/٧/٩
یک دقیقه سکوت برای زندگی :: ۱۳٩٠/٦/٥
یکی از همین دور و بری ها :: ۱۳٩٠/٥/٢٥
عنوان می خواهد چه کار :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
طناب مفت ، خودمان را دار بزنیم :: ۱۳٩٠/٥/۸
ایضاء :: ۱۳٩٠/٥/٥
23 سال بعد :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
هزار قناری خاموش در گلوی من :: ۱۳٩٠/٤/٧
به شکرانه ی پیچک ها :: ۱۳٩٠/۳/٢۱
رفیقان یک به یک :: ۱۳٩٠/۳/۱۱
کاش به ستون ات تکیه می دادم :: ۱۳٩٠/۳/۳
درست یک سال دیگر :: ۱۳٩٠/٢/۱٩
بلنک :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
نرغالک :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
نگارم ، می دانی :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
نمی توانند :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۸
عصر روز جمعه :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
از اینهمه سکوت چه صدایی می آید :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
دوستت دارم :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
دروغ :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
آخر زمین :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
یکی نبود :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
شب هفتم :: ۱۳۸٩/٩/۱۸
عصر سازنده گی اصلاحات مهرورزانه ی اصولگرایانه ی با بصیرت :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
Secret Army :: ۱۳۸٩/٩/٧
ول کام بک :: ۱۳۸٩/٩/٤
وظیفه تکراری ساعت نه شب را فراموش نکن :: ۱۳۸٩/٩/۱
آدرس ام روی تپه ،کنار پارک :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
پنج و یک ربع درخت :: ۱۳۸٩/۸/۱٧
مرز :: ۱۳۸٩/٧/٢٢
Full Stop :: ۱۳۸٩/٢/٥
نارنج نگارم :: ۱۳۸٩/۱/٢۳
سررسید :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
صین :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۸
مواد لازم ، یک پیمانه نیچه :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٥
هیوا :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٧
بوی نجیب حرامی ها می آید :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۸
عجب که این یکی درفت نشد !!!!! :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
که تا گلوی تو شوم ، که تا شوی صدای من :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
قد قد :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٧
جیک جیک :: ۱۳۸۸/۱٠/٧
برای کسی که از مردن زنده شد :: ۱۳۸۸/٩/٢٩
حالا این بانوست که خانه را ترک می کند :: ۱۳۸۸/٩/٢٤
طوطی های ایزو 2009 :: ۱۳۸۸/۸/٢٧
نقطه های بر عکس " تو" :: ۱۳۸۸/۸/۱٢
لذت تاریک :: ۱۳۸۸/٧/٢٩
مرد عالی، از دستم قصه می نویسد :: ۱۳۸۸/٧/۱۸
زمان دور دَه :: ۱۳۸۸/٧/۱۱
اجازه هست سِر آقا مارانا :: ۱۳۸۸/٧/۸
مادرم می شوی؟ :: ۱۳۸۸/٧/٢
فضانورد :: ۱۳۸۸/٦/٤
ساردین های سر به راه :: ۱۳۸۸/٦/۳
وا زایش :: ۱۳۸۸/٥/۳۱
هوسی به نام اتوبوس :: ۱۳۸۸/٥/٢٠
دلم تنگ ٍ "تو" ها :: ۱۳۸۸/٥/۱٥
هفدهم :: ۱۳۸۸/٥/۸
زندگی ادامه دارد :: ۱۳۸۸/٤/۱٧
ٍُSend To All :: ۱۳۸۸/٤/۱٠
در میانه :: ۱۳۸۸/۳/۳۱
هفت (گمانم این نام را قبلا نوشته ام) :: ۱۳۸۸/۳/۳٠
ما را به رندی افسانه کردند :: ۱۳۸۸/۳/٢۱
خواب سبز صدای سیاه تو را دیده ام :: ۱۳۸۸/۳/۱٩
سکوت :: ۱۳۸۸/۳/٥
ییلاق :: ۱۳۸۸/٢/۳۱
یکی همینطوری :: ۱۳۸۸/٢/٧
هوای بازی با من :: ۱۳۸۸/٢/٢
یک فصل مانده برایم :: ۱۳۸۸/۱/٢٥
علف میان دو هشت :: ۱۳۸۸/۱/۱٦
چه قد کشیده ام دور کوزه ام سبز ، امروز من. :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۱
ابری مداوم :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٢
سزارین دوم :: ۱۳۸٧/۱٢/٧
غربال :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۸
این متن را دوباره می نویسم. همه چیز درست سر جایش. :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٧
فقط کمی :: ۱۳۸٧/۱۱/۸
عطر قرمه سبزی ات :: ۱۳۸٧/۱۱/٧
کوچ کلاغ من :: ۱۳۸٧/۱۱/۱
ماهی های سورمه ای :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۱
نیستی :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٧
یک یخچال خالی کجای تو ست :: ۱۳۸٧/٩/۳٠
!!! :: ۱۳۸٧/٩/٢۱
یک روزمی :: ۱۳۸٧/٩/٩
بیست نهم دسامبر 2006 :: ۱۳۸٧/۸/٢٦
آبی ترین، بالاتر ازسیاهی :: ۱۳۸٧/۸/۱٦
بازگشت همه به سوی اوست :: ۱۳۸٧/۸/٢
با تو عقربه ای روی ساعت ظهر می شوم :: ۱۳۸٧/٧/٢٠
دو چشم بی تن :: ۱۳۸٧/٧/۱٦
مهر و اولی :: ۱۳۸٧/٧/٢
پهلوی سابق :: ۱۳۸٧/٦/٢٦
این بار :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
too far from you, different from me too :: ۱۳۸٧/٦/٢۱
یازده تا مال تو :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
با تو می شه خندید :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
نم :: ۱۳۸٧/٦/٥
همینطوری :: ۱۳۸٧/٥/٢٩
چرا چشم های تو آنقدر زیباست :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
چه بد می نویسم :: ۱۳۸٧/٥/٢٤
دایی جان ناپلئون :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
مردادتر از اسفند :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
پارکینگ :: ۱۳۸٧/٥/۱٧
" قا " چ " :: ۱۳۸٧/٥/۱۳
دیگری :: ۱۳۸٧/٥/٧
فرار :: ۱۳۸٧/٤/٢٦
ش :: ۱۳۸٧/٤/٢۳
تا ده و نیم صبح :: ۱۳۸٧/٤/٢۳
یلدا ی امشب :: ۱۳۸٧/٤/٢٢
نه به زیتون و نه به قلم :: ۱۳۸٧/٤/۱٦
کتاب دو نیم شده :: ۱۳۸٧/٤/۱۳
الف های کشیده به سمت پایین :: ۱۳۸٧/٤/۱
carry on, carry on :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
این ها فقط شمردن نمی دانند :: ۱۳۸٧/۳/۱٤
س ت ک و ! ر چ ا ؟ :: ۱۳۸٧/٢/٢٤
چهار حرفی عزیز دوست داشتنی :: ۱۳۸٧/٢/۱٤
منیر ِ دیگر ِ من :: ۱۳۸٧/٢/۳
بادکنک صورتی :: ۱۳۸٧/۱/۳۱
ظرف ها باید زندگی کنند :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۸
تو چگونه منی؟ :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٢
شاپرک :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٠
گزارش :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٠
تو !! کی هستی؟ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٠
يادداشتهای باطله :: ۱۳۸٦/۱۱/٩
سيرم :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٠
برای بوسه ای در بوداپست :: ۱۳۸٦/۱٠/٥
تمرين :: ۱۳۸٦/٩/٢٠
که :: ۱۳۸٦/٩/۳
امشب تمام شد :: ۱۳۸٦/۸/٢۱
ببار ... بخوان :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
خانه ای که پنجره ندارد :: ۱۳۸٦/۸/٤
بو ته های توت فرنگی :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
دور ... خيلی دور :: ۱۳۸٦/٧/۱٢
يکدفعه نبودی :: ۱۳۸٦/٧/٩
مغربت کو ؟ تا پشت شانه هایت یک روز تمام کنم :: ۱۳۸٦/٧/٢
می خواهی به خانه ديگری برويم ... :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
يک آن شد اين :: ۱۳۸٦/٦/٢٠
بيا مثل گنجشک روزمان قشنگ کنيم :: ۱۳۸٦/٦/۱
مو ها یت :: ۱۳۸٦/٥/۱٥
***** تله ******* :: ۱۳۸٦/٥/۳
اين عصر همه چيز فرق می کند :: ۱۳۸٦/٤/۱۸
تا صد ... تا تو :: ۱۳۸٦/٤/۳
امروز تا بشود اتفاق :: ۱۳۸٦/۳/٢٥
نقطه سر خط :: ۱۳۸٦/۳/٧
غــــــــزل :: ۱۳۸٦/٢/۸
پاسيو :: ۱۳۸٦/٢/٢
گوشواره ی فيروزه :: ۱۳۸٦/۱/۱٦
بگو کمی دیر تر بیاید :: ۱۳۸٦/۱/۱
Only if the world was linear :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٠
آخرين باری که ... :: ۱۳۸٥/۱٢/٥
سالاد فصل :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٩
روز چهاردهم :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٥
دو :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۸
** ** * * *** برف ** * * *** * * :: ۱۳۸٥/۱۱/۸
خودم و نا خودم :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٦
مانده يک راه :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٩
ارزان - ماندنی :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٥
تو بخوان :: ۱۳۸٥/۱٠/٩
بازی اعتراف :: ۱۳۸٥/۱٠/۸
لالايی مريم :: ۱۳۸٥/۱٠/۳
من چهارمی هستم :: ۱۳۸٥/٩/٢٩
دستهايم :: ۱۳۸٥/٩/٢٠
هم بازی :: ۱۳۸٥/٩/۱٧
دور زده ام :: ۱۳۸٥/٩/۸
تو مينو بودی :: ۱۳۸٥/٩/۳
ناهار :: ۱۳۸٥/۸/٢٦
ن ا ز ن ی ن :: ۱۳۸٥/۸/۱٩
آتش بس تمام :: ۱۳۸٥/۸/۱٧
بند زرشکی :: ۱۳۸٥/۸/۱٥
خط خورده ام :: ۱۳۸٥/۸/۱۳
الف و نون :: ۱۳۸٥/۸/٩
بلال و آتش و طعم مربا :: ۱۳۸٥/۸/۸
شام تو هم تلخ است و خوابت و نوشته ات ؟ :: ۱۳۸٥/۸/٦
چرا ما سه نفر با هميم ؟ :: ۱۳۸٥/۸/٥
سگ :: ۱۳۸٥/۸/۳
من يک زنم :: ۱۳۸٥/۸/۳
ميهمانی :: ۱۳۸٥/۸/٢
برای روز دوم :: ۱۳۸٥/٧/۳٠
به من بگوييد لازم است بمانم يا نه؟ :: ۱۳۸٥/٧/٢٩